Общи условия за ползване на уебсайтa

I. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Администратор - собственикът и операторът на Уебсайта, т.е. компанията

Клиент / Поръчител - - физическо лице, което сключва правна сделка с Администратора, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност, както и юридическо лице или организационна единица без правосубектност;

Политика за поверителност – документ, съдържащ подробна информация за обработката на лични данни и правилата за защита на данните, приложими за Поръчителите;

Условия за ползване - тези условия за ползване, които включват набор от принципи, регулиращи използването на Уебсайта и правата и задълженията на Поръчителите и Администратора, представляващи правила за предоставяне на услуги по електронен път;

Уебсайт това е съвкупност от взаимосвързани интернет страници достъпни в интернет от адрес

Продукт - стоки, които могат да бъдат поръчани/закупени чрез Уебсайта или чрез поръчка по телефона;

работен ден - всеки ден от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

Дълготраен носител – всеки материал или инструмент, който позволява на Поръчителя да съхранява адресираната до него информация по такъв начин, че достъпът до информацията да е възможен в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които се използва информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Условия за ползване определят правилата за използване на Уебсайта, както и правата и задълженията на Поръчващите страни/Поръчителите и Администратора във връзка с договорите за покупка на продукти.
 2. Администраторът предлага Продуктите на Поръчителите чрез Уебсайта.
 3. Що се отнася до предоставянето на услуги под формата на достъп до Уебсайта, Администраторът предоставя такива услуги по електронен път постоянно, като предоставя достъп до Уебсайта на Поръчителите.
 4. С настоящото Поръчващата страна/Поръчител декларира пред Администратора, че има навършени осемнадесет (18) години (или е достигнал/а друга възраст, която съгласно законодателството на страната на Поръчителя му/ѝ дава право да сключва обвързващи договори), има пълна правоспособност и е съгласен/а с условията, посочени в настоящите Условия за ползване. Ако Поръчителят използва Уебсайта или услугите на Администратора от името на трето лице, което е юридическо лице, т.нар. недееспособно лице и т.н., Поръчителят с настоящото декларира пред Администратора, че е упълномощен/а да поема задълженията, произтичащи от сключването на настоящото споразумение, от името на такова лице и приемането на настоящите условия от този Поръчител е равносилно на приемането им от това трето лице. В такъв случай думата "Поръчител" в настоящите Условия за ползване означава третата страна, както е посочено по-горе. При липса на реално упълномощаване за поемане на задължение от името на трета страна, лицето, което претендира да действа от името на тази трета страна, се третира като Поръчител, който е сключил договор с Администратора от свое име и за своя сметка. Поръчителите, които не могат да сключат правно обвързващ договор с Администратора или на които е забранено да използват услугите, предлагани чрез Уебсайта, или да сключват договори чрез Уебсайта поради ограничения в определена държава или регион, включително държавата/региона на настоящото пребиваване на Поръчителя и мястото на използване, не трябва да използват Уебсайта.
 5. Администраторът си запазва правото да допълва и променя настоящите Условия за ползване, включително да добавя нови разпоредби или да заличава съществуващи, което може да прави по свое усмотрение по всяко време, като публикува измененията на Условията за ползване на Уебсайта. Ето защо Поръчителят е длъжен редовно да се информира за всички промени в Условията за ползване. Освен ако в други разпоредби не е посочено друго, изменените Общи условия/Условия за ползване влизат автоматично в сила тридесет (30) дни след публикуването на измененията на Уебсайта. Администраторът е длъжен да посочи кои разпоредби са били изменени, добавени или заличени при публикуването на измененията. Ако Условията за ползване бъдат изменени по време на действието на Договора, се прилагат разпоредбите на Условия за ползване, които са съществували преди изменението.
 6. Администраторът не допуска и не е съгласен с нарушаване на закона и правата на трети лица от страна на Поръчителите
 7. Всички текстове, графични материали, интерактивни функции, логотипове, снимки, файлове, софтуер и всички други материали на Уебсайта, както и подборът, организацията, координацията, компилацията на материалите и общият вид и характер на Уебсайта са интелектуална собственост на Администратора. Те са защитени от авторското право, правото върху дизайна, патентното право, правото на търговска марка и други закони, включително международни конвенции и права на собственост. Всички тези права са запазени от Администратора. Всички търговски марки, марки за услуги и търговски наименования са собственост на Администратора. Без изричното разрешение на Администратора Поръчител няма право да продава, разпространява, копира, модифицира, възпроизвежда, показва публично или излъчва, публикува, редактира или адаптира, лицензира, създава производни произведения или използва по друг начин тези елементи.
 8. По отношение на Поръчителите от Европейския съюз, които са потребители, Администраторът спазва изискванията за информация по отношение на купувачите съгласно съответното законодателство по отношение на договорите, сключени с такива потребители чрез Уебсайта.
 9. Законово изискваните потвърждения се изпращат на адреса на електронната поща на Поръчителя.
 10. При използване на услугите или изпращане на електронна поща до Администратора, Поръчителите комуникират с Администратора по електронен път. Комуникацията с поръчващите се осъществява по електронна поща или по телефон. За целите на договора Поръчителите се съгласяват да получават информация по електронен път и се съгласяват, че всички споразумения, уведомления, разкрития и друга информация, които Администраторът им предоставя по електронен път, отговарят на правните изисквания за писмена информация, освен ако приложимото законодателство не изисква друго.
 11. Техническа предпоставка за използване на уебсайта от Поръчителя е наличието на работна станция, оборудвана с операционна система с достъп до интернет и стандартен софтуер, необходим за сърфиране в интернет, което включва и работа с "бисквитки". За да се осигури правилното функциониране на определени функционалности на Уебсайта, може да се наложи Поръчителят да осигури поддръжка на Java, Java Script, Flash и др.
 12. Администраторът си запазва възможността за временни прекъсвания на достъпа до Услугата, които могат да бъдат причинени от дейности по модернизация или технически проблеми. В случай на технически проблеми Администраторът се задължава да ги отстрани във възможно най-кратък срок

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА

1.Поръчителят е длъжен да използва Уебсайта по начин, съвместим с разпоредбите на Условията за ползване, приложимото право, добрите нрави и принципите на социалновзаимодействие. Администраторът действа по същия начин при изпълнение на своите задължения.

2. Поръчител декларира, че се е запознал със съдържанието на Условията за ползване и изцяло приема техните разпоредби. Политиката за поверителност е неразделна част от настоящите Общи условия за ползване.

IV. СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ. ПЛАЩАНИЯ

1. За да сключи договор с Администратора, Поръчителят се свързва с Администратора посредством формуляра, достъпен на Уебсайта, чрез електронния адрес на Администратора, посочен на Уебсайта, или по телефона. Процедурата за поръчка на Продукта включва избор на Продукта и начина на доставка, потвърждаване на поръчката и задължението за плащане, както и плащане на Продукта

2. Договорът се сключва в момента, в който Поръчителят потвърди поръчката. Ако поръчката е направена чрез Уебсайта, тя се потвърждава чрез кликне върху иконата "Поръчай и плати" или друга подобна икона. Ако поръчката е направена по телефона, тя се потвърждава по време на телефонния разговор.

3. При контакт по телефона с цел сключване на договор, Администраторът се задължава да потвърди съдържанието на предложеното споразумение на хартиен или друг дълготраен носител. Изявлението на потребителя относно сключването на договора е действително, ако е записано на хартиен или друг дълготраен носител след получаването на потвърждението от Администратора.

4.Администраторът е длъжен да предостави на Поръчителя потвърждение за сключването на договора от разстояние на дълготраен носител в разумен срок след сключването му, най-късно в момента на доставката на продукта или преди предоставянето на услугата. Администраторът потвърждава съдържанието на договора, като го изпраща по електронен път в pdf файлов формат или на хартиен носител заедно с доставения продукт. Ако Поръчителят е на мнение, че предаденото съдържание на договора не съответства на споразумението между страните, той е длъжен незабавно да информира за това Администратора. Независимо от горното, в такъв случай Поръчителят може да се откаже от договора в съответствие с §22 по-долу.

5.Със сключването на договора Администраторът се задължава да прехвърли собствеността и да достави Продукта на Поръчителя, а Поръчителят се задължава да приеме Продукта и да заплати цената.

6.Поръчителят може да закупува продукти от Администратора срещу заплащане. Плащането се извършва авансово или в брой при доставка, освен ако Администраторът не се съгласи да плати част от плащането след или по време на изпълнението на договора.

7.Администраторът доставя Продукта само на територията на Република Полша

8.Брутната цена, която Клиентът трябва да плати, ако желае да закупи Продукта, е показана до символа/информацията на уебсайта на Продукта. Цената, посочена до продукта, НЕ включва разходите за доставка, които се изчисляват отделно в последващия процес на поръчка. Разходите за доставка също се показват като брутна сума. Разходите за доставка могат да зависят от размера, теглото или размерите на поръчания артикул.

9.Цените, посочени за даден продукт или услуга, не са част от настоящите общи условия и могат да се променят, докато Поръчителят все още не е закупил продукта или услугата (т.е. преди сключването на договор за покупка). Цената на даден продукт обаче не може да бъде променяна, след като поръчващият е потвърдил поръчката, но все още не е платил цената. В случай на сключване на договор по телефона, ценовата оферта за Продукта, дадена от служител на Администратора, е обвързваща до края на телефонния разговор.

10.Всички цени и такси са посочени в полски злоти (PLN) - в противен случай всяка промяна ще бъде съобщена по съответния начин.

11. Поръчителите могат да извършват плащания чрез моделите за плащане, налични в рамките на Услугата, като PayPal и други, включително чрез платежни или кредитни карти. Всички модели на плащане са описани в обхвата на услугата.

12. Поръчителят, който иска разплащане чрез тези платежни системи, се съгласява да извършва плащания чрез Услугите, които включват тези платежни системи, и че е прочел правилата, поместени на уебсайтовете на тези Услуги, и приема съдържащите се в тях разпоредби. Доколкото е позволено от закона, Администраторът не носи отговорност пред Поръчителя за затруднения при плащането, дължащи се на причини, свързани с притежателя на посочените услуги, по-специално за забавяне на плащането или невъзможност за плащане по технически причини. В такива случаи Поръчителят е длъжен да се свърже с оператора на съответната платежна услуга в съответствие с процедурата и правилата, предвидени в правилата на съответната услуга. Ако плащането не е било прието по причини, дължащи се на Администратора, поръчващата страна трябва да информира Администратора за това, като изпрати съобщение на следния имейл адрес:

13. Поръчителят се съгласява, че Администраторът може да прехвърли личните данни на Поръчителя, като фамилия, име, адрес и други данни, като, например, номер на банковата сметка, на доставчиците на платежни услуги, посочени в §12, включително обработката на тези данни от доставчиците на платежни услуги с цел извършване на транзакция под формата на плащане на цената от Поръчителя към Администратора.

14. Поръчителите декларират, че ще извършват плащания за всички продукти и услуги, продавани чрез Услугата, като използват средства от законни източници.

15. Администраторът е длъжен да предостави потвърждение за сключването на договора с Поръчителя от Европейския съюз, бъдейки Потребител, върху дълготраен носител, в разумен срок след сключването му. Това потвърждение следва да съдържа информацията, изисквана от приложимото право, освен ако Администраторът не е предоставил тази информация на Поръчителя върху дълготраен носител преди сключването на договора.

16. Администраторът е длъжен да информира Поръчителя по ясен и разбираем начин най-късно в момента, в който той изрази намерението си да се обвърже с договора, за:

 1. основните характеристики на изпълнението, включително предмета на изпълнението и начина на комуникация с потребителя;
 2. неговите идентификационни данни, по-специално за фирмата, органа, регистрирал стопанската дейност, както и номера, под който е регистрирана;
 3. адрес на предприятието, електронен адрес и номера на телефон или факс, ако има такива, на които потребителят може бързо и ефективно да се свърже с предприемача;
 4. адреса, на който потребителят може да подаде жалба, ако адресът е различен от този, посочен в точка 3;
 5. общата цена или такса за услугата, включително данъците, а когато естеството на предмета на услугата не позволява разумно да се изчисли предварително техният размер, начинът, по който те са изчислени, както и такси за транспорт, доставка, пощенски услуги и други разходи, а когато размерът на тези такси не може да бъде определен, задължението за тяхното плащане; в случай на безсрочен договор или договор, който включва абонамент, търговецът трябва да посочи общата цена или такса, включително всички плащания за периода на фактуриране и, ако договорът предвижда фиксирана ставка, общите месечни плащания;
 6. разходите за използване на средствата за комуникация от разстояние за сключване на договора, ако тези разходи са по-високи от обичайно приложимите такси за използване на тези средства за комуникация:
 7. начини и сроковете на плащане;
 8. методът и датата на извършване на услугата от предприемача и процедурата за разглеждане на жалби, прилагана от предприемача;
 9. начина и срока за упражняване на правото на оттегляне от договора съгласно чл.27, както и образеца за оттегляне, съдържащ се в приложение №2 към закона;
 10. разходите по връщане на стоките в случай на отказ от договора, които се поемат от Потребителя; в случай на договори от разстояние - разходите за връщане на стоките, ако естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по пощата;
 11. задължението на потребителя да заплати разумните разходи на търговеца в съответствие с член 35, ако потребителят се откаже от договора, след като е отправил искане в съответствие с чл.15, §3 и чл.21, §2;
 12. липсата на право на отказ съгласно чл.38 или обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ;
 13. задължението на търговеца да доставя стоки без недостатъци;
 14. възможността да се използват извънсъдебни процедури за подаване на жалби и обезщетения и правилата за достъп до тези процедури

16. Срокът за доставка на Продукта зависи от избрания от Поръчителя начин на доставка и е средно 2-5 работни дни от датата на осчетоводяване на плащането на цената по банковата сметка на Администратора.

17. По време на процедурата за поръчка Поръчителят има задължението да предостави верни и пълни данни, които да позволят правилното изпълнение на договора, и по-специално правилната доставка на Продукта. Ако поради предоставянето на неверни данни Администраторът не е в състояние да достави закупения Продукт, той ще се свърже с Поръчителя, за да получи верните данни, а ако контактът не е възможен, Поръчителят може да анулира поръчката и да върне цената на Поръчителя в съответствие с разпоредбите на закона, по-специално на закона за защита на потребителите.

18.Поръчителят декларира, че не подлежи на облагане с данък върху добавената стойност (ДДС). Ако купувачът стане данъчно задължено лице за този данък или вече е данъчно задължено лице, той е длъжен да предостави всички необходими данни за издаване на фактура по ДДС, по-специално идентификационния номер по ДДС. Тази фактура ще бъде изпратена на имейл адреса на купувача.

19. Клиентът декларира, че е наясно, че подаването на поръчки чрез Уебсайта или по телефона за закупуване на Продукти или услуги води до задължение за плащане.

20. Поръчителят е длъжен да има достъп до телекомуникационните услуги, необходими за използването на услугите на Администратора, за своя сметка. Таксите на доставчика на интернет услуги или разходите за телефонна връзка не се начисляват от Администратора, а само от доставчика на интернет услуги или съответно от доставчика на телекомуникационни услуги.

21. Поръчителят има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни от сключването му, без да посочва причина и без да поема разходи, при спазване на §23 по-долу. Изпращането на декларацията преди крайния срок е достатъчно, за да бъде спазен крайният срок. Отказът от договора изисква изпращане на декларация за отказ.

22. В случай на отказ от договора Поръчителят поема преките разходи по връщането на стоката. Поръчителят е длъжна да върне Продукта на Администратора или да го предаде на лице, упълномощено от Администратора да го получи незабавно, но не покъсно от 14 дни от деня, в който се е отказал от договора. За спазване на крайния срок е достатъчно да изпратите обратно Продукта преди изтичането му

V. ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

Поръчител декларира и гарантира, че няма да извършва следните дейности:

 1. Поръчителят няма да се представя за друго лице или организация, независимо дали е действително или фиктивно, и няма да твърди невярно, че е свързан с някое лице или организация,
 2. Поръчителят не може да използва услугата за други цели, освен за използване на услугите, предоставяни от администратора;
 3. Поръчителят няма право да заобикаля или деактивира функциите за сигурност на Услугата;
 4. Поръчителят няма да използва услугата за незаконни цели или в нарушение на национални или международни разпоредби, включително тези, които се отнасят до защитата на авторското право, правата на индустриална собственост и други права на собственост, както и на разпоредбите относно защитата на личните данни;
 5. Поръчителят няма право да се опитва да нарушава или манипулира изходния код на Услугата или на която и да е част от нея;
 6. Поръчителят няма право да променя, адаптира, превежда или създава производни произведения на Услугата или на която и да е част от нея (включително на Общите условия);
 7. Поръчителят няма умишлено да се намесва или да се опитва да се намесва в работата на Услугата или да пречи по какъвто и да е начин на използването на Услугата от други потребители, включително, но не само, да качва или разпространява вируси или друг злонамерен софтуер, като например рекламен софтуер, шпионски софтуер и др

VI. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Доколкото е позволено от закона, Администраторът не носи отговорност за:

 1. щети, произтичащи от използването, достъпа или невъзможността за използване на Услугата по причини извън контрола на Администратора;
 2. щети, причинени от вируси, троянски коне и т.н., които могат да бъдат предадени от трети страни към или чрез Уебсайта,
 3. всички действия и последиците от тях, произтичащи от нарушения от страна на Поръчителя на разпоредбите на настоящите Условия за ползване или от всяко невярно изявление, направено от Поръчителя, или от всяко невярно или погрешно изявление или декларация, посочени в настоящите Условия за ползване,

Администраторът не носи никаква отговорност пред трети страни, свързана поспециално с неизпълнение или неправилно изпълнение от страна на Поръчителя на този Договор, извършване на деликт от страна на Поръчителя, нарушаване на закона от страна на Поръчителя и свързана с предоставяне на невярна информация, уверения или изявления или използване от страна на Поръчителя на Администратора на продукта по неправомерен начин. В случай че Администраторът бъде сезиран от трети страни с твърдения, искове, жалби, молби, искания, действия и т.н. във връзка с поведението на Поръчителя, посочено в предходното изречение, Администраторът има право да получи копие от заповедта. Поръчителя се задължава да носи пълна отговорност пред тези трети страни, което означава по-специално, че Поръчителят поема всички свързани с това разходи, направени от Администратора или към които Администраторът е задължен по някакъв начин, включително по-специално разходите за правна помощ, такси, обезщетения, глоби, порицания, санкции, договорни неустойки, разходи за призовки, явяване в съд или пред държавен или публичен административен орган, разходи за кореспонденция и всички други възможни разходи, такси и др. Горната разпоредба не се прилага по отношение на потребителите, доколкото техните права биха били засегнати.

По отношение на Поръчители, които не са потребители, отговорността на Администратора е ограничена до 1000 PLN.

По отношение на Поръчителите, които не са потребители, гаранционната отговорност на Администратора за дефекти е изключена.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

  VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Приложението "Политика за поверителност" представлява неразделна част от настоящите Общи условия за ползване е задължително за всички Поръчители

  2. Цялата комуникация с Администрацията на Уебсайта се осъществява по електронна поща, чрез имейл адрес:

  3. Поръчителят няма право да прехвърля своите права, задължения или претенции, произтичащи от този договор (Условия за ползване) между него и Администратора - без писменото съгласие на Администратора - на трети страни

  4. Ако някоя от разпоредбите се окаже невалидна или неефективна, това не засяга валидността на останалите разпоредби. Невалидните разпоредби се заменят с такива валидни разпоредби, които в най-голяма степен отговарят на икономическия смисъл, волята на страните и целта на невалидните разпоредби.

  Настоящите Общи условия влизат в сила на 28.02.2022 г.